25. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 20. 4. 2022

DNEVNI RED 25. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 2. 2022;
2. Seznanitev s Poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod za leto 2021 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »Ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2022«;
3. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2021 ter Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«;
4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
5. Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin – skrajšani postopek;
7. Odlok o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin – skrajšani postopek;
8. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč;
9. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2021;
10. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila v letu 2021;
11. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2021 – skrajšani postopek;
12. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 – skrajšani postopek;
13. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2022;
14. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin;
15. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – prva obravnava;
16. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin.