26. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15. 6. 2022

DNEVNI RED 26. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 20. 4. 2022;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) in tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora iz Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin;
4. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2021;
5. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2021;
6. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2021;
7. Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin;
8. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Trzin za leto 2023;
9. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – druga obravnava;
10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje;
11. Sklep o seznanitvi občinskega sveta z Ugotovitvenim sklepom o prenehanju funkcije podžupana Občine Trzin na podlagi zakona;
12. Sklep o sofinanciranju stalnih spremljevalcev učencema s posebnimi potrebami.