27. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 28. 9. 2022

DNEVNI RED 27. redne seje in Volilnega zbora občinskega sveta:
1. Potrditev zapisnikov 26. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15. 6. 2022 in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 1. do 6. 9. 2022;
2. Tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora iz Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin – izvedbeni del – ponovna obravnava in sprejem po skrajšanem postopku;
3. Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) – druga obravnava in sprejem;
4. Idejna urbanistična zasnova za območje NT-06 Peske – seznanitev s strokovno podlago in obravnava;
5. Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin – seznanitev s strokovno podlago in obravnava;
6. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2022;
7. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 – skrajšani postopek;
8. Novelacija Investicijskega programa Večnamenske športne dvorane Trzin;
9. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
10. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica;
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin – skrajšani postopek;
12. Obvezna razlaga 10 a. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/09 in 2/10);
13. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
14. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023;
15. Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – skrajšani postopek;
16. Volilni zbor: Sklep o imenovanju volilnega odbora; Sklep o izvolitvi predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2022 in Sklep o določitvi kandidata za člana Državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu v volilni enoti št. 2 za volitve 2022.