3. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 30. 1. 2019

DNEVNI RED 3. redne seje:
1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2019;
4. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2019;
5. Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2019-2022;
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2019 v Občini Trzin;
7. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;
8. Predlog Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2019 in predlog Cenika za Odsev za leto 2019;
9. Volitve in imenovanja:
9.1. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin;
9.2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod.