4. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 20. 2. 2019

1. Stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času prve in druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški in izvedbeni del;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2018;
4. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
5. Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
6. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019;
7. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora;
8. Volitve in imenovanja:
8.1. Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanoviteljice v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin;
8.2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet zavoda Medobčinski muzej Kamnik;
8.3. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo;
8.4. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade;
9. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica.