5. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 27. 3. 2019

DNEVNI RED 5. redne seje:
1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2018 in Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2018;
2. Seznanitev s Poročilom o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2018 in Seznanitev s Poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2018;
3. Obravnava in potrditev cen storitev obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
4. Obravnava in potrditev cen storitev javne pogrebne 24-urne dežurne službe;
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
6. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2019;
7. Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami;
8. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019;
9. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2019;
10. Volitve in imenovanja:
10.1. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet zavoda Medobčinski muzej Kamnik;
10.2. Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v Komisijo za sprejem otrok v vrtec.