6. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 24. 4. 2019

DNEVNI RED 6. redne seje:
1. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Roje za leto 2018; Knjižnice Domžale za leto 2018; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2018; Glasbene šole Domžale za leto 2018 in Osnovne šole Trzin za leto 2018;
2. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica;
3. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2018;
4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
5. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2018;
6. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – skrajšani postopek;
7. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019;
8. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2019;
9. Seznanitev s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2018;
10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika ter članov in namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin;
11. Sklep o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.