7. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 19. 6. 2019

DNEVNI RED 7. redne seje:
1. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018, ki ga izvaja Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o.;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – druga obravnava;
4. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 – skrajšani postopek;
5. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2018;
6. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018;
7. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018;
8. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019;
9. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev.