8. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 9. 10. 2019

DNEVNI RED 8. redne seje:
1. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2018;
2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2018 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2019«;
3. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin;
4. Seznanitev s predstavitvijo izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Domžale;
5. Seznanitev s predstavitvijo obnove Osnovne šole Roje;
6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
7. Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice – skrajšani postopek;
8. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin – prva obravnava;
9. Odlok o javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale – prva obravnava;
10. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin – prva obravnava;
11. Seznanitev Občinskega sveta s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2019;
12. Novelacija investicijskega programa za investicijski projekt Dom zaščite in reševanja v Trzinu;
13. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021 – prva obravnava;
14. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021;
15. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019;
16. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
17. Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin;
18. Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami.