9. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 27. 11. 2019

DNEVNI RED 9. redne seje:
1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica;

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;

3. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin – druga obravnava;

4. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – druga obravnava;

5. Predlog Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2020 in leto 2021 in predlog Cenika za Odsev za leto 2020 in leto 2021;

6. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - II – skrajšani postopek in Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021 – druga obravnava;

7. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2020 in leto 2021;

8. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2020 in leto 2021;

9. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin;

10. Volitve in imenovanja:

10.1. Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;

10.2. Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin;

11. Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo policistov.