UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV V PRIMERU SOCIALNE IN MATERIALNE OGROŽENOSTI

V primeru socialne in materialne ogroženosti lahko na centru za socialno delo uveljavljate naslednje pravice:

1. denarno socialno pomoč

2. izredno denarno socialno pomoč

3. izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina)

4. enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnina)

5. varstveni dodatek

DENARNA SOCIALNA POMOČ (DSP)

Namenjena je zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi pogoji. Trenutno osnovni minimalni dohodek za samsko osebo znaša 402,18€. 

Pridobite jo lahko, če bivate v Republiki Sloveniji (RS ) in ste:

 • državljan RS s stalnim prebivališčem v RS
 • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in s stalnim prebivališčem v RS,
 • oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS;

hkrati pa nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, si ne morete zagotoviti preživetja sami z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov.

Višina je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov.

V primeru upravičenosti oz. izpolnjevanja pogojev za DSP, ste upravičeni tudi do dodatnega zdravstvenega zavarovanja in osnovnega dodatnega zavarovanja. Predlagamo vam, da v primeru, če nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri kateri od zavarovalnic, le-tega sklenete. Če vam bo priznana pravica z odločbo CSD (za dodatno zdrav. zav.), vam bo zavarovalna polica pri zavarovalnici v takem primeru mirovala (premij vam ne bo treba plačevati), v primeru izgube le-te, pa ne bo veljala trimesečna čakalna doba.

Za pridobitev pravice do osnovnega zdravstvenega zavarovanja ni potreben status brezposelne osebe na Zavodu za zaposlovanje (ZRSZ)

Vloga za denarno socialno pomoč.

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

Namenjena je za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na osnovno preživetje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Po prejetju izredne denarne socialne pomoči, ste dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi, v roku 45 dni po prejetju pomoči oz. najkasneje ob vložitvi nove vloge. Pomoč je treba porabiti v roku 30 dni od prejema. V nasprotnem, ne morete uveljaviti nove izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema pomoči.

Vloga za izredno denarno socialno pomoč.

POGREBNINA

Uveljavlja jo lahko družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na vlagateljevo ime) in sicer zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje pokojne osebe.

Dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne sme presegati višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.

Do pogrebnine je vlagatelj lahko upravičen samo za stroške pogreba v RS oz. za stroške, ki so nastali v RS.

Znesek pogrebnine, ki se dodeli je v višini pogrebni stroškov, vendar največ do 804,36€.

Vloga - pogrebnina. 

POSMRTNINA

Uveljavljajo jo lahko iste osebe kot pravico do pogrebnine. Posebni pogoji, ki morajo biti še izpolnjeni:

 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja, prav tako se ne upošteva denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in državna štipendija) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Vloga - posmrtnina.

VARSTVENI DODATEK

Upravičenci so osebe, ki so trajno nezaposljive z odločbo ZRSZ, ki so trajno nezmožne za delo z odločbo ZPIZ-a, ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb in/ali izpolnjujejo starostni pogoj 63 let ženske, 65 let moški, ter izpolnjujejo premoženjske in dohodkovne pogoje. V postopku ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka se kot oseba, ki je trajno nezmožna za delo, šteje oseba, ki:

 • ima status invalida I. kategorije (odločba pristojne komisije)
 • je invalidsko upokojena
 • ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali
 • ima mnenje invalidskih komisij Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Vloga za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka.

Vsi obrazci vlog so dostopni na spletni strani https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/, ter v pritličju CSD na Masljevi ulici 3, Domžale. Za več informacij pokličite na tel. 01 724 63 70 ali pošljete elektronsko sporočilo na naslov gpcsd.domza@gov.si.

Dražen Logar, univ. dipl. soc. del.

Center za socialno delo

 

OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI

V zvezi z željami po dodatnem informiranju glede možnosti pridobitve občinske socialne pomoči občane obveščamo, da Občina Trzin dodeljuje naslednje občinske socialne pomoči:

Enkratna denarna pomoč (za nakup šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice, plačilo šole v naravi ali kolonije (če gre za zdravstveno ali socialno ogrožene otroke), plačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS, plačilo tekočih stanovanjskih stroškov, preživetje),

 • Izredna denarna socialna pomoč,
 • Plačilo oz. doplačilo oskrbe v kriznem centru,
 • Pomoč invalidom pri odpravljanju arhitektonskih ovir,
 • Pomoč pri prehrani učencev, dijakov in študentov,
 • Plačilo oz. doplačilo prehrane v javni kuhinji,
 • Plačilo oz. doplačilo pogrebnih stroškov,
 • Denarna pomoč rejencem.

Do pomoči so upravičeni občani, ki imajo že najmanj 3 mesece stalno prebivališče na območju občine in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pa so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske, kar pomeni, da so predhodno že vložili vlogo za državno redno in/ali izredno denarno socialno pomoč.

Upravičenci so tako posamezniki kot družine, ki ne presegajo občinskega cenzusa za dodelitev pomoči. V primeru preseganja cenzusa se lahko dodeli izredna denarna socialna pomoč, če gre za izjemno težke razmere (smrt edinega hranitelja ali elementarne nesreče ali drugi izjemni primeri).

Vlogo za občinsko denarno pomoč je na voljo na Centru za socialno delo, Masljeva 3, 1230 Domžale, kjer vlogo oddate in kjer preverijo podatke iz vloge in dokazil in pripravijo obrazloženo mnenje ter ga posredujejo Občini Trzin. O upravičenosti do občinske socialne pomoči odloča petčlanska Komisija za socialne zadeve Občine Trzin.

Vlagatelju vloge se izda odločba, pomoč pa se lahko dodeli enkrat letno neposredno vlagatelju ali izvajalcu storitve. Za posameznika je višina pomoči 231 EUR, za družino pa 462 EUR. Vlagatelj mora po prejemu pomoči v 30 dneh dokazati namensko porabo dodeljenih sredstev.

Vloga za občinsko denarno pomoč

 

ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

Vse starše novorojenčkov obveščamo, da lahko vložijo vlogo za enkratno denarno socialno pomoč ob rojstvu otroka.

Vloga je na voljo na spletni strani www.trzin.si ali v vložišču Občine Trzin in se vloži v roku 3 mesecev od rojstva otroka na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Do enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka je po Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/16, 7/16, 8/17 in 2/18) upravičena družina, ki na Občino Trzin poda vlogo za dodelitev pomoči in katere skupni dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, ne presegajo 1.669,17 EUR bruto mesečno na družinskega člana.

Upravičenec je eden od staršev novorojenca, ki ima skupaj z novorojencem na dan vložitve vloge stalno prebivališče v Občini Trzin in ni prejel denarne pomoči ob rojstvu otroka že v drugi občini.

Višina enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka znaša 230 EUR.

Vloga za pomoč ob rojstvu otroka

Občinska uprava Občine Trzin