Občina Trzin ima poveljnika in Štab Civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Kontakt Civilne zaščite Občine Trzin: civilna.zascita@trzin.si

1. Organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Trzin 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občini Trzin organiziran v skladu s predpisi. Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in drugih nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.

Dokumenti:

Povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/

2. Sestava štaba Civilne zaščite Občine Trzin

 • Miha Pavšek, poveljnik
 • Aleš Rink, namestnik poveljnika
 • Borut Kump, član
 • Matija Pirc, član
 • Janez Cuznar, član
 • Urška Šimenc, članica
 • Dubravko Gojak, član
 • Bogdana Krašovec, članica
 • Tomaž Kadunc, član
 • Vesna Jaklin, članica
 • Katja Kač, članica
 • Barbara Rink, članica
 • Gregor Rutar, član
 • Gregor Pevc, član
 • Nuša Repše, članica
 • Miha Kumer, član
 • Tanja Rogač, članica
 • Miha Demšar, član

3. Napotki prebivalcem ob nesrečah

Povezava: https://www.gov.si/podrocja/obramba-varnost-in-javni-red/varstvo-pred-naravnimi-in-drugimi-nesrecami/napotki-prebivalcem-ob-nesrecam/

Sistem monitoringa, opazovanja in kontrole voda, padavin, požarne ogroženosti in zemeljskih plazov https://smok.sos112.si/

Dokumenti:

4. Načrti zaščite in reševanja ob nesrečah

Povezava do regijskih načrtov zaščite in reševanja ob nesrečah:https://www.gov.si/teme/nacrti-zascite-in-resevanja/ 

5. Izposoja šotorov CZ