Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
(št. zadeve 1103-0006/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - INŠPEKTOR 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0005/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0004/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR SVETOVALEC 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0003/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR SVETOVALEC 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0002/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - VIŠJI OBČINSKI REDAR 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0001/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - Ljubljanska cesta 12 B 09.07.2024 -
Javni razpis za izvajanje projekta "Prevozi starejših občanov s prostovoljci v občini Trzin" 05.07.2024 19.07.2024 do 23:59
Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega glasila Občine Trzin - Odsev 20.06.2024 12.07.2024 do 12:00
Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem - vadbeni in pisarniški prostori v Športni dvorani Trzin 14.06.2024 02.07.2024 do 23:59
Javni razpis za uporabo prostih terminov v Večnamenski športni dvorani Trzin za sezono 2024/25 14.06.2024 05.07.2024 do 12:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.06.2024 03.07.2024 do 23:59
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za l.2024 in Spremem. in dopol. Načrta ravnanja z nepremič. premož. OT za l. 2025 10.06.2024 14.06.2024 do 23:59
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu - skrajšani postopek 10.06.2024 14.06.2024 do 23:59
Javni razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik 30.05.2024 07.06.2024 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.05.2024 17.06.2024 do 23:59
Javni razpis: PRAVNIK VII/1 21.05.2024 05.06.2024 do 23:59
Javni razpis za izbiro odgovornega urednika Javnega glasila Občine Trzin - Odsev 17.05.2024 13.06.2024 do 13:00
Obvestilo o neuspelem javnem razpisu - PRAVNIK VII/1 16.05.2024 -
Javni razpis: PRAVNIK VII/1 09.05.2024 14.05.2024 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.04.2024 03.05.2024 do 23:59
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS, članov drugih organov... 05.04.2024 10.04.2024 do 23:59
STALIŠČA DO PRIPOMB: Kratek postopek 4SD OPN za EUP NT-18 02.04.2024 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.03.2024 08.04.2024 do 23:59
Sklep o pripravi OPPN za območje EUP NT-06 Peske 11.03.2024 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.02.2024 11.03.2024 do 23:59
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2024 09.02.2024 29.03.2024 do 12:00
Pravilnik o sprem. in dopol. Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS, članov drugih organov... 26.01.2024 31.01.2024 do 23:59
Predlog Odloka o sprem. in dopol. Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gjs rednega vzdrževanja občinskih cest-skrajšani postopek 26.01.2024 31.01.2024 do 23:59
Javna dražba za prodajo nepremičnine 09.01.2024 31.01.2024 do 10:00
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 04.01.2024 -
Javni razpis za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leti 2024 in 2025 20.12.2023 05.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humanit.dejavnosti v OT za l. 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2024 14.12.2023 16.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Pobuda za pripravo OPPN NT-06 PESKE 08.12.2023 08.01.2024 do 23:59
Javna razgrnitev: Kratek postopek 4SD OPN za EUP NT-18 08.12.2023 03.01.2024 do 23:59
PREDLOG SD OPPN NT-17 SNUGOVEC – JUG 01.12.2023 -
SKLEP o stališčih do pripomb na DOSN SD OPPN NT-17 01.12.2023 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 22.11.2023 -
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025 22.11.2023 27.11.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 10.11.2023 30.11.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 07.11.2023 27.11.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 07.11.2023 27.11.2023 do 23:59
Sklep o pripravi kratkega postopka Četrtih (4) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin 27.10.2023 -
Javna razgrnitev 1SD OPPN NT-17 26.10.2023 27.11.2023 do 23:59
Obvestilo o zaključenem postopku internega natečaja - svetovalec župana za proračun in druge zadeve 25.10.2023 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - INŠPEKTOR 17.10.2023 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - VIŠJI OBČINSKI REDAR 17.10.2023 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - VIŠJI OBČINSKI REDAR 17.10.2023 -
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2023 - skrajšani postopek 13.10.2023 18.10.2023 do 23:59
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 13.10.2023 18.10.2023 do 23:59
Interni natečaj: SVETOVALEC ŽUPANA ZA PRORAČUN IN DRUGE ZADEVE 12.10.2023 20.10.2023 do 23:59
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2023/2024 02.10.2023 30.10.2023 do 23:59
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin študentu za študijsko leto 2023/2024 02.10.2023 30.10.2023 do 23:59
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2023/2024 02.10.2023 30.10.2023 do 23:59
Javni natečaj: VIŠJI OBČINSKI REDAR 26.09.2023 06.10.2023 do 23:59
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 26.09.2023 06.10.2023 do 23:59
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper delo policistov 14.09.2023 26.09.2023 do 13:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 14.09.2023 19.09.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.08.2023 23.08.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.07.2023 02.08.2023 do 23:59
Javni natečaj: INŠPEKTOR 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javni natečaj: VIŠJI OBČINSKI REDAR 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.06.2023 29.06.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 06.06.2023 12.06.2023 do 23:59
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 06.06.2023 12.06.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 23.05.2023 12.06.2023 do 23:59
OSNUTEK SD OPPN NT-17 SNUGOVEC – JUG 19.05.2023 -
Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil "car sharing" v Občini Trzin 05.05.2023 31.05.2023 do 12:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 04.05.2023 24.05.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2023 - skrajšani postopek 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 20.03.2023 11.04.2023 do 23:59
Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije OT 16.03.2023 06.04.2023 do 14:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.03.2023 28.03.2023 do 23:59
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2023 27.02.2023 31.03.2023 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 16.02.2023 08.03.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 04.01.2023 24.01.2023 do 00:00
Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin 03.01.2023 03.02.2023
Zaključek projekta CENTER MODROSTI IN VITALNOSTI 30.12.2022 -
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Trzin 21.12.2022 04.01.2023 do 12:00
Seznam upravičenca do dodelitve bivalne enote 21.11.2022 -
Seznam upravičenca za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 21.11.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.11.2022 08.12.2022 do 00:00
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja - INŠPEKTOR 03.11.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.10.2022 17.11.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 26.10.2022 15.11.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za l.2023 16.09.2022 21.09.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
STALIŠČA DO PRIPOMB: Tehnična posodobitev in kratek postopek 3SD OPN 14.09.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.09.2022 10.10.2022 do 00:00
Javna razgrnitev: Tehnična posodobitev PNRP in kratek postopek 3SD OPN 26.08.2022 12.09.2022 do 00:00
SKLEP o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza NRP OPN Občine Trzin 16.08.2022 -
SKLEP o pripravi kratkega postopka Tretjih 3SD OPN Občine Trzin 16.08.2022 -
Sklep o začetku priprave SD OPPN za območje EUP NT-17 SNUGOVEC – JUG 16.08.2022 -
Pobuda za SD OPPN NT-17 (NT 2/5-2) SNUGOVEC - JUG 12.07.2022 11.08.2022
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 10.06.2022 30.06.2022 do 00:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o OPN OT - izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) in tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora 03.06.2022 10.06.2022
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.05.2022 08.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.04.2022 03.05.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predsednika OVK Občine Trzin 07.04.2022 19.04.2022 do 12:00
Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 06.04.2022 15.04.2022 do 00:00
Javna razgrnitev Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 25.03.2022 11.04.2022
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za namestnika predsednice OVK Občine Trzin 25.03.2022 08.04.2022 do 12:00
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja - INŠPEKTOR 25.03.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.03.2022 30.03.2022
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.02.2022 10.03.2022 do 00:00
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2022 17.02.2022 30.03.2022 do 12:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 15.02.2022 07.03.2022 do 00:00
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju 02.02.2022 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.01.2022 17.02.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.01.2022 24.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javno naročilo: GRADITEV VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE TRZIN 28.12.2021 21.02.2022 do 10:00
Poziv k podajanju pripomb in predlogov: Tehnični popravki OPN 28.09.2021 12.10.2021
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
(št. zadeve 1103-0006/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - INŠPEKTOR 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0005/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0004/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR SVETOVALEC 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0003/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR SVETOVALEC 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0002/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - VIŠJI OBČINSKI REDAR 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
(št. zadeve 1103-0001/2024) Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 10.07.2024 24.07.2024 do 23:59
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - Ljubljanska cesta 12 B 09.07.2024 -
Javni razpis za izvajanje projekta "Prevozi starejših občanov s prostovoljci v občini Trzin" 05.07.2024 19.07.2024 do 23:59
Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega glasila Občine Trzin - Odsev 20.06.2024 12.07.2024 do 12:00
Javni razpis za uporabo prostih terminov v Večnamenski športni dvorani Trzin za sezono 2024/25 14.06.2024 05.07.2024 do 12:00
Javni razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik 30.05.2024 07.06.2024 do 23:59
Javni razpis: PRAVNIK VII/1 21.05.2024 05.06.2024 do 23:59
Javni razpis za izbiro odgovornega urednika Javnega glasila Občine Trzin - Odsev 17.05.2024 13.06.2024 do 13:00
Javni razpis: PRAVNIK VII/1 09.05.2024 14.05.2024 do 23:59
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2024 09.02.2024 29.03.2024 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leti 2024 in 2025 20.12.2023 05.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humanit.dejavnosti v OT za l. 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2024 14.12.2023 16.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2024 14.12.2023 12.01.2024 do 23:59
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2023/2024 02.10.2023 30.10.2023 do 23:59
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin študentu za študijsko leto 2023/2024 02.10.2023 30.10.2023 do 23:59
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2023/2024 02.10.2023 30.10.2023 do 23:59
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2023 27.02.2023 31.03.2023 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2023 16.02.2023 03.03.2023 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.11.2022 08.12.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2022/2023 03.10.2022 28.10.2022 do 00:00
Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2022 17.02.2022 30.03.2022 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2022 06.01.2022 28.01.2022 do 00:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javno naročilo: GRADITEV VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE TRZIN 28.12.2021 21.02.2022 do 10:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.06.2024 03.07.2024 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.05.2024 17.06.2024 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.04.2024 03.05.2024 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.03.2024 08.04.2024 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.02.2024 11.03.2024 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 10.11.2023 30.11.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 07.11.2023 27.11.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 07.11.2023 27.11.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.08.2023 23.08.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.07.2023 02.08.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.06.2023 29.06.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 23.05.2023 12.06.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 04.05.2023 24.05.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 20.03.2023 11.04.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.03.2023 28.03.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 16.02.2023 08.03.2023 do 23:59
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 04.01.2023 24.01.2023 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.10.2022 17.11.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 26.10.2022 15.11.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.09.2022 10.10.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 10.06.2022 30.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.05.2022 08.06.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.04.2022 03.05.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.04.2022 25.04.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.03.2022 30.03.2022
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 18.02.2022 10.03.2022 do 00:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 15.02.2022 07.03.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.01.2022 17.02.2022 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.01.2022 24.01.2022 do 00:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem - vadbeni in pisarniški prostori v Športni dvorani Trzin 14.06.2024 02.07.2024 do 23:59
Obvestilo o neuspelem javnem razpisu - PRAVNIK VII/1 16.05.2024 -
Javna dražba za prodajo nepremičnine 09.01.2024 31.01.2024 do 10:00
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 04.01.2024 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 22.11.2023 -
Obvestilo o zaključenem postopku internega natečaja - svetovalec župana za proračun in druge zadeve 25.10.2023 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - INŠPEKTOR 17.10.2023 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - VIŠJI OBČINSKI REDAR 17.10.2023 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - VIŠJI OBČINSKI REDAR 17.10.2023 -
Interni natečaj: SVETOVALEC ŽUPANA ZA PRORAČUN IN DRUGE ZADEVE 12.10.2023 20.10.2023 do 23:59
Javni natečaj: VIŠJI OBČINSKI REDAR 26.09.2023 06.10.2023 do 23:59
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 26.09.2023 06.10.2023 do 23:59
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper delo policistov 14.09.2023 26.09.2023 do 13:00
Javni natečaj: INŠPEKTOR 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javni natečaj: VIŠJI OBČINSKI REDAR 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 13.07.2023 23.07.2023 do 23:59
Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil "car sharing" v Občini Trzin 05.05.2023 31.05.2023 do 12:00
Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije OT 16.03.2023 06.04.2023 do 14:00
Zaključek projekta CENTER MODROSTI IN VITALNOSTI 30.12.2022 -
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Trzin 21.12.2022 04.01.2023 do 12:00
Seznam upravičenca do dodelitve bivalne enote 21.11.2022 -
Seznam upravičenca za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 21.11.2022 -
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja - INŠPEKTOR 03.11.2022 -
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja v najem 23.05.2022 23.06.2022 do 00:00
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predsednika OVK Občine Trzin 07.04.2022 19.04.2022 do 12:00
Javna razgrnitev Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 25.03.2022 11.04.2022
Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za namestnika predsednice OVK Občine Trzin 25.03.2022 08.04.2022 do 12:00
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja - INŠPEKTOR 25.03.2022 -
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju 02.02.2022 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za l.2024 in Spremem. in dopol. Načrta ravnanja z nepremič. premož. OT za l. 2025 10.06.2024 14.06.2024 do 23:59
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu - skrajšani postopek 10.06.2024 14.06.2024 do 23:59
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS, članov drugih organov... 05.04.2024 10.04.2024 do 23:59
Pravilnik o sprem. in dopol. Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS, članov drugih organov... 26.01.2024 31.01.2024 do 23:59
Predlog Odloka o sprem. in dopol. Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gjs rednega vzdrževanja občinskih cest-skrajšani postopek 26.01.2024 31.01.2024 do 23:59
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025 22.11.2023 27.11.2023 do 23:59
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2023 - skrajšani postopek 13.10.2023 18.10.2023 do 23:59
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 13.10.2023 18.10.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 14.09.2023 19.09.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 06.06.2023 12.06.2023 do 23:59
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 06.06.2023 12.06.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2023 - skrajšani postopek 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 11.04.2023 17.04.2023 do 23:59
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za l.2023 16.09.2022 21.09.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 16.09.2022 21.09.2022 do 00:00
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin 03.06.2022 08.06.2022 do 00:00
Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o OPN OT - izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) in tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora 03.06.2022 10.06.2022
Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Odlok o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022 do 00:00
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek 06.04.2022 11.04.2022
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 06.04.2022 15.04.2022 do 00:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
STALIŠČA DO PRIPOMB: Kratek postopek 4SD OPN za EUP NT-18 02.04.2024 -
Sklep o pripravi OPPN za območje EUP NT-06 Peske 11.03.2024 -
Pobuda za pripravo OPPN NT-06 PESKE 08.12.2023 08.01.2024 do 23:59
Javna razgrnitev: Kratek postopek 4SD OPN za EUP NT-18 08.12.2023 03.01.2024 do 23:59
PREDLOG SD OPPN NT-17 SNUGOVEC – JUG 01.12.2023 -
SKLEP o stališčih do pripomb na DOSN SD OPPN NT-17 01.12.2023 -
Sklep o pripravi kratkega postopka Četrtih (4) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin 27.10.2023 -
Javna razgrnitev 1SD OPPN NT-17 26.10.2023 27.11.2023 do 23:59
OSNUTEK SD OPPN NT-17 SNUGOVEC – JUG 19.05.2023 -
Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin 03.01.2023 03.02.2023
STALIŠČA DO PRIPOMB: Tehnična posodobitev in kratek postopek 3SD OPN 14.09.2022 -
Javna razgrnitev: Tehnična posodobitev PNRP in kratek postopek 3SD OPN 26.08.2022 12.09.2022 do 00:00
SKLEP o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza NRP OPN Občine Trzin 16.08.2022 -
SKLEP o pripravi kratkega postopka Tretjih 3SD OPN Občine Trzin 16.08.2022 -
Sklep o začetku priprave SD OPPN za območje EUP NT-17 SNUGOVEC – JUG 16.08.2022 -
Pobuda za SD OPPN NT-17 (NT 2/5-2) SNUGOVEC - JUG 12.07.2022 11.08.2022
Poziv k podajanju pripomb in predlogov: Tehnični popravki OPN 28.09.2021 12.10.2021
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018