Prostorski načrti v pripravi - Poziv k podajanju pripomb in predlogov: Tehnični popravki OPN


Datum objave:
28.09.2021
Datum zaključka:
12.10.2021
Status:
Zaključen

V času po sprejemu in uveljavitvi Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega Občine Trzin so se pri njegovi uporabi v praksi pokazala določena neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela, ki so posledica očitnih napak ter usklajevanja z novimi področnimi predpisi. S spremembami in dopolnitvami po kratkem postopku se ta neskladja odpravljajo.

Kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede zaradi sprememb, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN, odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike in uskladitve s pravili državnega prostorskega reda in drugimi predpisi, če te ne terjajo spremembe namenske rabe prostora.

Obveščamo vas, da je od torka, 28. septembra 2021, do vključno torka, 12. oktobra 2021, možno podati pripombe na objavljeno gradivo Tretjih (3) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin. Pripombe in predloge k predlogu odloka lahko pošljete na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Objavljeno gradivo:

  • Priloge k predlogu odloka:

1. Tabela 1-1

2. Tabela 3

3. Grafični prikaz – kolenčni zid

4. Izjava o zaključeni javni razgrnitvi

Številka zadeve: 3500-0004/2021