Program razvoja podeželja

LAS Za mesto in vas

 

 

 

Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana

Muzej na prostem

Zgodbe naših mokrišč  

Table Panorama App 

 

 

Naziv projekta: Zgodbe naših mokrišč 

Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Mengeš in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom. Skupna vrednost projekta z DDV vseh partnerjev je slabih 170.000 € (od tega Trzin slabih 30.000 €), pričakovani znesek sofinanciranja celotnega projekta s strani EKSRP je 105.000 € (od tega Trzin slabih 20.000 €), vsota lastnih sredstev partnerjev je dobrih 60.000 € (od tega Trzin 10.000 €). V obdobju izvajanja operacije bi v Trzinu izvedli 9 akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopnih in vodnih rastlinskih in živalskih vrst, postavili bi dve leseni 3D igrali in interaktivno tablo v ŠRP Trzin, izvajali bi se naravoslovni dnevi o mokriščih z OŠ in delavnice z vrtci, izvedli pa bi tudi fotografski natečaj, skupno potujočo razstavo o mokriščih in poskrbeli za medijsko objavo in publikacije.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Mengeš  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Trzin, Osnovna šola Mengeš, Zavod RS za varstvo narave in Občina Medvode

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.