Lokalne volitve 2022

Redne lokalne volitve 2022 

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - župan

 

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - občinski svet

 

Obrazci za posebne oblike glasovanja

 

Rokovnik volilnih opravil

Navodila DVK občinskim volilnim komisijam

Obvestilo o dodelitvi brezplačnih plakatnih mest za lokalne volitve (rok za oddajo vlog: 11. 10. 2022)
Pravila za izrabo časopisnega prostora v volilni kampanji za lokalne volitve 2022 v glasilu Odsev (rok za oddajo pripravljenega oglasa: 7. 10. 2022)

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov, članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov za lokalne volitve 2022

Sklep o določitvi datumov predčasnega glasovanja v Občini Trzin na lokalnih volitvah 2022

Ugotovitveni sklep OVK o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Trzin

Ugotovitveni sklep OVK o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov s strani volivcev za Volilno enoto Občine Trzin

Sklep o določitvi volišč in območij volišč v občini Trzin za redne volitve v Občinski svet Občine Trzin in volitve župana Občine Trzin v letu 2022

 

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki na obrazcih, objavljenih v rubriki Lokalne volitve 2022, so potrebni za izvedbo opravil, vezanih na lokalne volitve skladno z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), Zakonom o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US, 23/17 in 29/21), Zakonom o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) in Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US). Pridobljeni podatki se bodo shranjevali skladno s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva. Občina Trzin bo hranila in varovala osebne podatke na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina Trzin ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Podrobnejše informacije o tem, kako Občina Trzin ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov (DPO): Jerneja Merva, univ. dipl. prav., CIPP/E, e-pošta: info@dataofficer.si; Telefonska številka: 041/921-762.

 

 

Statistični podatki – Redne LV 2018

- Pregled udeležbe na rednih lokalnih volitvah 2018

- Statistika po občinah