Prostorski načrti v pripravi - Javna razgrnitev: Tehnična posodobitev PNRP in kratek postopek 3SD OPN


Datum objave:
26.08.2022
Datum zaključka:
12.09.2022 do 00:00
Status:
Zaključen

Javna razgrnitev: Tehnična posodobitev PNRP in kratek postopek 3SD OPN

Številka zadeve: 3500-0004/2021-58

JAVNA RAZGRNITEV GRADIVA
Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del in
Tehnične posodobitve prikaza namenske rabe prostora iz Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin.

Obveščamo vas, da je gradivo od petka, 26. avgusta 2022 do vključno ponedeljka, 12. septembra 2022, javno objavljeno na občinski spletni strani http://www.trzin.si. Možen je vpogled na sedežu Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, v času uradnih ur, kjer bodo na voljo sodelavci za pojasnila o razgrnjenem gradivu.

Zainteresirani lahko do vključno ponedeljka, 12. septembra 2022, na objavljeno gradivo podajo pripombe. Pripombe je mogoče podati po e-pošti na naslov info@trzin.si, po pošti na naslov Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin ali osebno, v času uradnih ur na sedežu Občine Trzin.

 Zainteresirani lahko do vključno ponedeljka, 12. septembra 2022, na objavljeno gradivo podajo pripombe. Pripombe je mogoče podati po e-pošti na naslov info@trzin.si, po pošti na naslov Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin ali osebno, v času uradnih ur na sedežu Občine Trzin.

  • Objavljeno gradivo:

TRETJE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRZIN - IZVEDBENI DEL

3SD OPN se vodijo po kratkem postopku po določilih 46. člena ZUreP-3, ker gre za take spremembe in dopolnitve, ki ne pomenijo načrtovanja novih prostorskih ureditev oziroma določanja nove izvedbene regulacije prostora, za odpravo očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v besedilnem in grafičnem delu OPN ter uskladitve z veljavnimi sorodnimi predpisi, oziroma uskladitve s pravili državnega prostorskega reda.

TEHNIČNA POSODOBITEV PRIKAZA NAMENSKE RABE PROSTORA IZ OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRZIN

S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega prikaza namenske rabe prostora prostorskega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.