Namere - Namera za sklenitev neposredne pogodbe


Datum objave:
16.02.2023
Datum zaključka:
08.03.2023 do 23:59
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1 - Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18):

 Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin objavlja

 NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Opis predmeta neposredne pogodbe:

◾oddaja v najem SZ dela nepremičnine parc. št. 119/25, k.o. Trzin, stavbno zemljišče, v izmeri 330 m2, in sicer za določen čas 3 mesecev.

Rok za prejem izjave o interesu:

ponedeljek, 8.3.2023

Oblika in pogoji pod katerimi se predloži izjava o interesu:

Izjava naj bo pisna, vsebovati mora vse navedene sestavine.

Sestavine izjave:

- navedba dela nepremičnine, ki jo želi predlagatelj najeti,

- višina najemnine, ki jo je predlagatelj pripravljen plačati,

- ime, priimek/ime podjetja predlagatelja,

- naslov/sedež podjetja predlagatelja,

- davčno številko/identifikacijsko številko za DDV predlagatelja,

- EMŠO/matično številko predlagatelja,

- kontaktno številko predlagatelja,

- e-mail naslov predlagatelja.

Ostala določila:

  • upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu,
  • ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, je dolžan skleniti pogodbo v roku 8 dni od njenega prejema,
  • plačilo najemnine v roku, in sicer v 8 dneh od izstavitve računa, je bistvena sestavina pravnega posla,
  • po prejemu vseh ponudb, če bo zainteresiranih oseb več, se bodo s predlagatelji opravila pogajanja o ceni, točnem trajanju najema in o drugih pogojih pravnega posla.

Kontaktna oseba za informacije o nepremičnini:

Aleksander Ilić

Izjava o zainteresiranosti!