Javni razpisi - Namera za sklenitev neposredne pogodbe


Datum objave:
18.11.2022
Datum zaključka:
08.12.2022 do 00:00
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18):

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin objavlja

 NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Opis predmeta neposredne pogodbe:

◾del nepremičnine parc. št. 1244/90, k. o. 1961 Trzin, stavbno zemljišče v izmeri 150 m²

Rok za prejem izjave o interesu:

Četrtek, 08. 12. 2022

Oblika in pogoji pod katerimi se predloži izjava o interesu:

Izjava naj bo pisna, vsebovati mora vse navedene sestavine.

Sestavine izjave:

- navedba nepremičnine, ki jo želi predlagatelj najeti,

- ime, priimek/ime podjetja predlagatelja,

- naslov/sedež podjetja predlagatelja,

- davčno številko/identifikacijsko številko za DDV predlagatelja,

- EMŠO/matično številko predlagatelja,

- kontaktno številko predlagatelja,

- e-mail naslov predlagatelja.

Določilo najnižje ponudbene cene:

Najnižja ponudbena cena brez pripadajočega davka znaša za:

 1. Parkirišče =11,90 EUR/m²/leto
 2. Zelenica   ==4,60 EUR/m²/leto

Ostala določila:

  • potrdilo Občine Trzin, po katerem ne uveljavlja predkupne pravice, ni potrebno, ker je najemodajalec občina,
  • upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla,
  • po prejemu vseh ponudb, če bo zainteresiranih oseb več, se bodo s predlagatelji opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla,
  • ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, je dolžan skleniti pogodbo v roku 8 dni,
  • vsa ostala finančna določila so sestavina najemne pogodbe.

 

Kontaktna oseba za informacije o nepremičnini:

Marjana Trojanšek

Izjava o zainteresiranosti!