Prostorski načrti v pripravi - Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin


Datum objave:
03.01.2023
Datum zaključka:
03.02.2023
Status:
Zaključen

Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin

Povabilo k javni razpravi

Občina Trzin vabi na javno razpravo v zvezi s Podrobno urbanistično zasnovo za Obrtno industrijsko cono Trzin, ki je strokovna podlaga za pripravo novega občinskega prostorskega plana (OPP) in občinskega prostorskega načrta (OPN).

Strokovna podlaga ločeno in podrobno obravnava pretežno realizirano območje Obrtno industrijske cone Trzin (OIC), ki se ureja z veljavnim OPN, vendar obstoječi izvedbeni pogoji ne sledijo razvojnim izzivom pretežno realiziranega območja.

Skladno z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) je urbanistična zasnova namenjena analizi obstoječega stanja v prostoru, prepoznavi omejitev, potreb in kakovosti ter usmerjanju in podrobnejši določitvi urbanistično-arhitekturnega razvoja naselja.

V podrobni urbanistični zasnovi za OIC je obstoječe stanje analizirano zlasti z vidika dejanske namembnosti objektov, oblikovanja in izrabe gradbenih parcel, tipologije, mirujočega prometa, zelenih površin, pomožnih objektov, naravnih omejitev v prostoru ipd.

Na podlagi pridobljenih podatkov analitičnega dela so v strokovni podlagi na novo določeni urbanistični pogoji za nadaljnji razvoj OIC. Podrobna urbanistična zasnova je strokovna podlaga za presojo individualnih pobud za spremembo prostorskega akta, ter osnova za določitev podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev v fazi priprave nove generacije prostorskih aktov.

  1. člen ZUreP-3 predvideva, da občina v pripravo osnutka OPN vključi javnost ter ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev.

Gradivo Podrobne urbanistične zasnove za Obrtno industrijsko cono Trzin bo od torka, 3. januarja 2023, do vključno petka, 3. februarja 2023, javno objavljeno na občinski spletni strani https://www.trzin.si/. Možen je vpogled na sedežu Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, v času uradnih ur, kjer bodo na voljo sodelavci za pojasnila o razgrnjenem gradivu.

Zainteresirani lahko na objavljeno gradivo podajo pripombe in predloge, ki jih do vključno petka, 3. februarja 2023, pošljejo po e-pošti na naslov info@trzin.si, po pošti na naslov Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin ali jih podajo osebno, v času uradnih ur, na sedežu Občine Trzin.

Vezano na rok za oddajo pripomb sporočamo, da bo občina vse pripombe, ki bodo prispele po navedenem roku, torej po 3. 2. 2023, obravnavala skladno z načelom ekonomičnosti postopka, kot je definiran v 12. členu ZUreP-3, ki določa da se upoštevanje pobud, predlogov, pripomb in mnenj zagotavlja v skladu s pravili tega zakona o vključevanju javnosti v postopke priprave prostorskih aktov in drugih aktov urejanja prostora. Če pobuda, predlogi, pripombe in mnenja niso podani v ustrezni fazi postopka, jih je mogoče upoštevati le, če lahko pripravljavec tega akta zagotovi nemoten potek njegove priprave brez ponavljanja predpisanih faz postopka ali izvedbe dodatnih postopkov, ob enakopravni obravnavi udeležencev pri urejanju prostora ter spoštovanju vsebinskih in postopkovnih pravil tega zakona.

Občina Trzin bo pripombe javnosti preučila in do njih zavzela strokovna stališča, ki jih bo ob začetku priprave novega Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin javno objavila na spletni strani občine, kot del izhodišč za pripravo prostorskega akta.

Pojasnilo:

Objavljen je osnutek Podrobne urbanistične zasnove OIC (osnutek PUZ OIC), ki ga bo občina na podlagi dodatnih strokovnih podlag ter prejetih pripomb in predlogov dopolnila.

Občina pripravlja hidrološko hidravlično študijo za območje OIC.

Prejete pripombe in predloge na osnutek PUZ OIC bo obravnavala na podlagi izdelane študije, njeni rezultati pa bodo ključni tudi pri ponovni presoji idejnih rešitev iz osnutka PUZ OIC.

Strokovna podlaga je informativna, objavljena za namen javne razprave, in nima pravne veljave.

Objavljeno gradivo:

 

Obrazec za pripombe:

Celotno besedilo elaborata Podrobne urbanistične zasnove za OIC Trzin je dostopno na tej povezavi.

Številka zadeve: 3500-0002/2021