Namere - Namera za sklenitev neposredne pogodbe


Datum objave:
10.11.2023
Datum zaključka:
30.11.2023 do 23:59
Status:
Zaključen

Na podlagi 49. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23- ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18):

 Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Opis predmeta neposredne pogodbe:

Poslovni prostor na parc. št. 835/30 k.o. Trzin, na kateri stoji objekt št. 3, s površino 46,50 m2 v dveh nadstropjih, ki ima oznako stavba št. 222, kot celota z naslovom Kidričeva 11, Trzin.

Rok za prejem izjave o interesu:

Sreda, 30. 11. 2023

Oblika in pogoji pod katerimi se predloži izjava o interesu:

Izjava naj bo pisna, vsebovati mora vse navedene sestavine.

Sestavine izjave:

- navedba nepremičnine, ki jo želi predlagatelj najeti,

- ime, priimek/ime podjetja predlagatelja,

- naslov/sedež podjetja predlagatelja,

- davčno številko/identifikacijsko številko za DDV predlagatelja,

- EMŠO/matično številko predlagatelja,

- kontaktno številko predlagatelja,

- e-mail naslov predlagatelja.

Določilo najnižje ponudbene cene:

Najnižja ponudbena cena brez pripadajočega davka znaša 500,00 eur na mesec.

Ostala določila:

  • potrdilo Občine Trzin, po katerem ne uveljavlja predkupne pravice, ni potrebno, ker je najemodajalec občina,
  • upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla,
  • po prejemu vseh ponudb, če bo zainteresiranih oseb več, se bodo s predlagatelji opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla,
  • ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, je dolžan skleniti pogodbo v roku 8 dni,
  • vsa ostala finančna določila so sestavina najemne pogodbe.

Kontaktna oseba za informacije o najemu poslovnega prostora:

Bojana Lenaršič

Izjava o zainteresiranosti.