Prostorski načrti v pripravi - Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN


Datum objave:
22.02.2019
Status:
Veljaven

Številka:              3500-0009/2013-424

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI

podanih v času prve in druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški in izvedbeni del (2SD OPN Trzin) ter Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin

Uvodna obrazložitev

Sklep Občinskega sveta Občine Trzin o sprejemu stališč do pripomb 

Stališča do pripomb:

sklop 01 – poslane po pošti ali elektronski pošti

sklop 02 – podane v knjigo pripomb

sklop 03 – podane v času javnih obravnav

sklop 04 – podane s strani občinske uprave Občine Trzin

 

Zapisnik javne obravnave 11. 4. 2018 

Zapisnik javne obravnave 6. 6. 2018