Namere - Namera za sklenitev neposredne pogodbe


Datum objave:
13.07.2023
Datum zaključka:
02.08.2023 do 23:59
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1 - Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18):

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Opis predmeta neposredne pogodbe:

◾oddaja v najem, skladiščni prostor v stanovanjsko-skladiščnem objektu, na nepremičnini parc. št. 153/2, k.o. Trzin, na naslovu Habatova 7d, 1236 Trzin, površine 66 m2, in sicer za določen čas, predvidoma eno leto.

Rok za prejem izjave o interesu:

sreda, 2.8.2023

Oblika in pogoji pod katerimi se predloži izjava o interesu:

Izjava naj bo pisna, vsebovati mora vse navedene sestavine.

Sestavine izjave:

- navedba nepremičnine, ki jo želi predlagatelj najeti,

- višina najemnine, ki jo je predlagatelj pripravljen plačati,

- ime, priimek/ime podjetja predlagatelja,

- naslov/sedež podjetja predlagatelja,

- davčno številko/identifikacijsko številko za DDV predlagatelja,

- EMŠO/matično številko predlagatelja,

- kontaktno številko predlagatelja,

- e-mail naslov predlagatelja.

Določilo najnižje ponudbene cene:

Najnižja ponudbena mesečna najemnina je 200,00 EUR brez DDV.

Ostala določila:

  • upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla,
  • ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, je dolžan skleniti pogodbo v roku 8 dni od njenega prejema,
  • plačilo najemnine v roku, in sicer v 8 dneh od izstavitve računa, je bistvena sestavina pravnega posla,
  • po prejemu vseh ponudb, če bo zainteresiranih oseb več, se bodo s predlagatelji opravila pogajanja o ceni, točnem trajanju najema in o drugih pogojih pravnega posla.

Kontaktna oseba za informacije o nepremičninah:

Aleksander Ilić

Izjava o zainteresiranosti!

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov.