Prostorski načrti v pripravi - Javna razgrnitev 1SD OPPN NT-17


Datum objave:
26.10.2023
Datum zaključka:
27.11.2023 do 23:59
Status:
Zaključen

 

 

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za območje EUP NT-17 SNUGOVEC – JUG

Ureditveno območje Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora NT-17 SNUGOVEC-JUG je v prostorskem strateškem aktu in OPN Trzin opredeljeno kot zazidljivo območje za katerega je predpisana izdelava OPPN. Celotna enota urejanja prostora (EUP) meri cca. 2152,21 m2 in leži na severozahodnem delu Mlak. Območje je v prostorskem strateškem aktu in prostorskem načrtu Občine Trzin namenjeno območju stavbnih površin (SSc), za katerega je predpisana izdelava OPPN. Na jugu in zahodu območje meji na zelene površine (ZS) znotraj območij stavnih zemljišč (EUP NT-23). Na severu in vzhodu pa na območje stavbnih zemljišč; območja stanovanj (SSc) (EUP NT-16). Investitor ima na svojih zemljiščih, parcelni številki 1051/21 - del in 1051/22 - del, obe k. o. 1961-Trzin, v veljavi OPPN za manjše območje znotraj enote urejanja NT 2/5-2 SNUGOVEC-JUG-1.del (Uradni vestnik Občine Trzin, številka 2/2017).

Zaradi drugačnih investicijskih namer želi pobudnik sedaj spremeniti obstoječi OPPN, zato podaja pobudo za začetek izdelave sprememb in dopolnitev OPPN za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT-17 SNUGOVEC-JUG (v nadaljevanju SD OPPN). Območje obravnave SD OPPN bo ostalo nespremenjeno. Zemljišče SD OPPN bo še vedno zajemalo parceli številki 1051/21 del in 1051/22 del, obe k.o. 1961-Trzin in bo še vedno velikosti 2152,21 m2. Investitor se je odločil za izdelavo SD OPPN, zaradi razdelitve območja na dve gradbeni parceli. Območje SD OPPN zavzema dve gradbeni parceli (GP1, GP2) ter skupne površine za dostop. Enota GP1 je namenjena širitvi obstoječe gradbene parcele (GP). Predvidena je gradnja pripadajočih, oz. pomožnih objektov k stanovanjski stavbi na GP, vključno z gradnjo priključkov na GJI in deli na zunanji ureditvi. V enoti GP2 je predvidena gradnja enostanovanjske stavbe in gradnja pripadajočih, oz. pomožnih objektov, vključno z gradnjo priključkov na GJI in deli na zunanji ureditvi.

ZUreP-3 določa, da se v  postopku priprave prostorskega akta javnost med javno objavo osnutka tega akta seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov v skladu s predpisi, ki urejajo integriteto in preprečevanje korupcije.

Javnost seznanjamo, da za nobeno od oseb, ki posredno ali neposredno sodelujejo v postopku priprave in sprejema navedenega občinskega prostorskega akta, v zvezi z nepremičninama parc. št. 1051/2 in 1051/22 k. o. Trzin, ki se jim v postopku spreminjajo prostorski izvedbeni pogoji, ni podana nobena izmed okoliščin iz 115. člena ZUreP-3.

Gradivo DOSN 1SD OPPN NT-17 SNUGOVEC – JUG:

 1. Tekstualni del:
 • območje SD OPPN
 • vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
 • arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev
 • načrt parcelacije
 • etapnost izvedbe prostorske ureditve
 • rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 • rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave
 • rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 • pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 • dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev
 • druge pogoje in zahteve za izvajanje SD OPPN.
2. Grafični del:
 • Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
 • Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
 • Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
 • Zazidalna oziroma ureditvena situacija
 • Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
 • Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
 • Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 • Načrt parcelacije
3. Spremljajoče gradivo:
 • Povzetek za javnost - Poročilo o sodelovanju z javnostjo
 • Obrazložitev in utemeljitev skladnosti z določili OPN
 • Mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja
 • Mnenja nosilcev urejanja prostora
 • Podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta
 • Geodetski načrt številka 352-2022 (ETALON GEO, geodetske storitve, Uroš Arnež s.p., Ševlje 30,4227 Selca)
 • Elaborat ekonomike (ESPRI d.o.o., Novi trg 11, 8000 NOVO MESTO).