Namere - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine


Datum objave:
15.02.2022
Datum zaključka:
07.03.2022 do 00:00
Status:
Zaključen

Številka: 478-0006/2022-1

Datum:   15. 2. 2022

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, na podlagi 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja

      NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE

Občina Trzin, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi naslednje nepremičnine:

  • posamezni del stavbe št. 1961-1951-1 ter 1961-1951-2 na parc. št. 490/5, k.o. 1961-Trzin, ki v naravi predstavlja sejno sobo (1N.02) v prvem nadstropju, ter souporabo dvorane (1N.01) v prvem nadstropju in sanitarij (K.09, K.10 in K.11) v kleti objekta na naslovu Mengeška cesta 2A, 1236 Trzin (DZiR).

Pogoji:

  • posamezni deli stavbe se oddajo za namen izvajanja dejavnosti na področju kulture v javnem interesu,
  • posamezni deli se oddajo društvu oziroma nevladni organizaciji, kateremu je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, s sedežem v občini Trzin,
  • posamezni deli se v skladu s prvim odstavkom 69. člena ZSPDSLS-1 oddajo za obdobje 5 let,
  • uporabnik krije obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del in stroške zavarovanja.

Interesenti, morajo k prijavi predložiti izpisek, ki dokazuje, da so nevladna organizacija, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje zgoraj omenjenih dejavnosti.

Rok za sprejem izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do 7.3.2022 (prejemna teorija). Izjava o interesu (s prilogo) naj se vloži na priloženem obrazcu po elektronski poti na info@trzin.si oziroma pošlje priporočeno po pošti na naslov občine Trzin.

V primeru več interesentov po predmetnih nepremičninah, bo župan, na podlagi sklepa, odločil, komu bosta prostora oddana v uporabo. Župan lahko kadarkoli, do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek ustavi.

Za podrobnejše informacije o predmetu oddaje se lahko obrnete na info@trzin.si ali na tel: 01 2350 555 (Ana Ranzinger).

                                                            Peter LOŽAR, l.r.

                                                                  ŽUPAN

Izjava o zainteresiranosti!