Prostorski načrti v pripravi - OSNUTEK SD OPPN NT-17 SNUGOVEC – JUG


Datum objave:
19.05.2023
Status:
Veljaven

Št. zadeve:      3500-0002/2022

ID PA v PIS:     3173

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za območje enote urejanja prostora NT-17 SNUGOVEC – JUG.

OPOMBA: Gradivo osnutka je dostopno v stisnjeni datoteki na tej povezavi