Prostorski načrti v pripravi - Javna razgrnitev: Kratek postopek 4SD OPN za EUP NT-18


Datum objave:
08.12.2023
Datum zaključka:
03.01.2024 do 23:59
Status:
Zaključen

Številka zadeve:          3500-0003/2021

JAVNA RAZGRNITEV GRADIVA

Četrtih (4) sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del

(za enoto urejanja prostora EUP NT-18)

Javno se objavi gradivo Četrtih (4) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trzin – izvedbeni del (4SD OPN).

V času uporabe določil 99. člena OPN Trzin se je v praksi pokazala potreba, da bi bilo za dovoljene tipe posegov smiselno natančnejše opredeliti pojem enotnosti v nizu, na način da se k 99. členu OPN uvede katalog, v katerem se za vsakega od dovoljenih posegov opredeli nabor rešitev, s katerimi bo pojem enotnosti v nizu zagotovljen.

4SD OPN se pripravljajo za območje enote urejanja prostora NT-18 po kratkem postopku, ker gre za take spremembe in dopolnitve, ki ne pomenijo načrtovanja novih prostorskih ureditev oziroma določanja nove izvedbene regulacije prostora, pa tudi zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak ter uskladitve z veljavnimi sorodnimi predpisi.

Katalog bo javno razgrnjen od petka, 8. decembra 2023 do srede, 3. januarja 2024 na spletnem naslovu http://www.trzin.si/ in v prostorih Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, v času uradnih ur Občine Trzin.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna predstavitev, ki bo v sredo, 13. decembra 2023, ob 17:00 uri v dvorani Doma zaščite in reševanja v Trzinu.

Zainteresirani lahko do vključno srede, 3. januarja 2024, na objavljeno gradivo podajo pripombe in predloge. Pripombe je mogoče podati po e-pošti na naslov info@trzin.si, po pošti na naslov Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin ali osebno, v času uradnih ur na sedežu Občine Trzin oziroma na javni predstavitvi.

Občina Trzin bo pripombe javnosti preučila in do njih zavzela strokovno stališče. Sprejeta stališča do pripomb in predlogov javnosti bodo objavljena na spletni strani Občine Trzin in na oglasni deski na sedežu Občine Trzin.