Prostorski načrti v pripravi - Pobuda za pripravo OPPN NT-06 PESKE


Datum objave:
08.12.2023
Datum zaključka:
08.01.2024 do 23:59
Status:
Zaključen

Pobuda za PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za območje urejanja prostora NT-06 PESKE

 1. Povzetek za javnost
 2. Obrazec za pripombe oz. predloge
 3. Pobuda
 4. Povezane strokovne podlage:
 5. Idejna urbanistična zasnova za območje NT-06 Peske (Urbania d.o.o., september 2022):
 1. Hidrološko – hidravlična analiza potoka Blatnica z analizo območja pozidave OPPN NT-06

(Inštitut za vodarstvo d.o.o., december 2022, maj 2023)

Občina je s strokovno podlago na 27. redni seji 28. 9. 2022 predhodno seznanila  Občinski svet Občine Trzin.

Obrazložitev sprememb v pobudi:

Idejna zasnova iz pobude je prilagojena različica VAR1 iz Idejne urbanistične zasnove za območje NT-06 Peske.

VAR1 iz Idejne urbanistične zasnove za območje NT-06 Peske je bila obdelana v Hidrološko – hidravlični analizi potoka Blatnica z analizo območja pozidave OPPN NT-06. Za zagotavljanje poplavne varnosti ureditev VAR1 so bili s hidorloško-hidravlično analizo predvideni posamezni ukrepi.

Spremembe pobude glede na VAR1 so:

 • zožitev SZ koridorja javne ceste (po spremembi je predvidena cesta enosmerna);
 • zožitev koridorja peš in kolesarske povezave na predvideni parceli P20 in povečanje gradbene parcele P5;
 • povečanje območja za ceste PC na severu območja na račun ožanja gradbenih parcel v območju P14, P18 (ohranitev in preoblikovanje namenske rabe »PC – površine cest« iz OPN, ureditev parkirišča); zemljišče 1170/1 k.o. Trzin je bilo že v Idejni urbanistični zasnovi za območje NT-06 Peske predvideno za vključitev v območje OPPN;
 • delitev gradbenih parcel se prilagodi lastniškim deležem na območju;
 • v večji meri (predvsem na južnem robu) se povzame in ohranja obstoječ potek gozdne ceste in odprtega jarka na P19 (jarek se zaradi protipoplavnih ukrepov razširi);
 • zemljišče parc. št. 1168/1-del k. o. Trzin se obravnava opcijsko: na P7 se dovoli postavitev pomožnih objektov za namen širitve P6, kot samostojna gradbena parcela pa le, če vključuje parc. št. 1168/1 v delu, ki sega na območje OPPN.

Občina pred pripravo osnutka pobudo javno objavlja na spletni strani občine.

Občina bo v sklopu objave pobude:

 • pridobila mnenje o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja;
 • pridobila mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje;
 • nosilci urejanja prostora so bili vključeni v pripravo strokovne podlage, vendar bo občina zaradi umeščanja vodnih objektov v varovalnem pasu državne ceste DRSV in DRSI, kot nosilca urejanja prostora ponovno pozvala, da podata morebitne smernice, druge usmeritve ter podatke in strokovne podlage;
 • obvestila lastnike zemljišč na območju OPPN in neposredne sosede, da se s pobudo seznanijo in do vključno 8. 1. 2024 posredujejo morebitne pripombe in predloge;
 • omogočila, da na objavljeno pobudo lahko pripombe in predloge do vključno 8. 1. 2024 posreduje tudi zainteresirana javnost.