27. redna seja in Volilni zbor občinskega sveta

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo), 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20 in 11/22) ter 5. člena Sklepa o določitvi kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in o volitvah predstavnikov Občine Trzin v volilno telo volilne enote (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/02) 

SKLICUJEM
27. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN in VOLILNI ZBOR OBČINSKEGA SVETA

seja, vključno z volilnim zborom, bo v sredo, 28. septembra 2022, ob 17. uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška cesta 22, Trzin

Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev zapisnikov 26. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15. 6. 2022 in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 1. do 6. 9. 2022

Gradivo

2. Tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora iz Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin - izvedbeni del - ponovna obravnava in sprejem po skrajšanem postopku

Uvodna obrazložitev in sklep

Sklep in stališča do pripomb javnosti

Elaborat Tehnične posodobitve prikaza namenske rabe prostora iz OPN OT

3. Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) - druga obravnava in sprejem

Obrazložitev, sklep in odlok

Sklep in stališča do pripomb javnosti

Elaborat Tretjih (3) sprememb in dopolnitev OPN OT–izvedbeni del (kratek postopek po 125.čl. ZUreP-3

4. Idejna urbanistična zasnova za območje NT-06 Peske - seznanitev s strokovno podlago in obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Grafične priloge

Idejna urbanistična zasnova za območje EUP NT-06 Peske

5. Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin - seznanitev s strokovno podlago in obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Podrobna urbanistična zasnova za OIC Trzin

6. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2022

Uvodna obrazložitev in sklep

Polletno poročilo

Polletno poročilo - splošni del

Polletno poročilo - posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitev splošnega in posebnega dela

7. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev Odlok in sklep

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2022-2025

Obrazložitev rebalansa proračuna

8. Novelacija Investicijskega programa Večnamenske športne dvorane Trzin

Uvodna obrazložitev in sklep

Novelacija Investicijskega programa Večnamenske športne dvorane Trzin

9. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
10. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica

Gradivo

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izoraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

12. Obvezna razlaga 10 a. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/09 in 2/10)

Gradivo

13. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

14. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023

Gradivo

15. Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

16. Volilni zbor: Sklep o imenovanju volilnega odbora; Sklep o izvolitvi predstavnika OT (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 in Sklep o določitvi kandidata za člana Državnega sveta

Gradivo

Priloga

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • predstavniki podjetja REALIS d.o.o., k 2. točki dnevnega reda,
  • predstavniki podjetja URBI d.o.o., k 2. in 3. točki dnevnega reda,
  • predstavniki podjetja URBANIA d.o.o., k 4. točki dnevnega reda,
  • predstavniki podjetja Studio 3R d.o.o., k 5. točki dnevnega reda,
  • mag. Primož PRAPER, udgi., direktor EUTRIP d.o.o., k 8. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,  
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0005/2022-3
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR