Naslednja seja - 6. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 - uradno prečiščeno besedilo)  

SKLICUJEM
6. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

seja bo v sredo, 27. septembra 2023, ob 17. uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška cesta 22, Trzin

po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Vabilo

Dnevni red

1. Potrditev zapisnikov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 14. 6. 2023, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 9. 8. 2023 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 30. 8. 2023

Potrditev zapisnikov 5. redne ter 2. in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin

2. Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2022

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2022

Varnostna ocena za Trzin

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2023

Uvodna obrazložitev in sklep

Polletno poročilo

Polletno poročilo - splošni del

Polletno poročilo - posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitev splošnega in posebnega dela

5. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2022

Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2022 - gradivo

6. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2022

Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2022 - gradivo

7. Investicijski program projekta Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje

Uvodna obrazložitev in sklep

Investicijski program projekta Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje

8. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 - gradivo

9. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin - gradivo

10. Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo policistov

Uvodna obrazložitev in sklep

Priloga - poziv MNZ

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • Dejan KOŠIR, načelnik Policijske postaje Domžale, k 2. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0016/2023-2
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR