Naslednja seja - 4. izredna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 11/15 - popr., 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) ter 27. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 - uradno prečiščeno besedilo)  

SKLICUJEM
4. izredno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

seja bo v sredo, 22. maja 2024, ob 17. uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška cesta 22, Trzin

po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Vabilo

Dnevni red

1. Novelacija Investicijskega programa št. 3 Večnamenska športna dvorana Trzin

Uvodna obrazložitev in sklep

Novelacija Investicijskega programa št. 3 Večnamenska športna dvorana Trzin

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani Občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0005/2024-1
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR