Naslednja seja - 11. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 11/14 - popr., 11/15 - popr., 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 - uradno prečiščeno besedilo)  

SKLICUJEM
11. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

seja bo v sredo, 19. junija 2024, ob 17. uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška cesta 22, Trzin

po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Vabilo

Dnevni red

1. Potrditev zapisnikov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 4. 2024; 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 9. do 11. 4. 2024 ter 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 22. 5. 2024

Zapisniki 10. redne seje, 3. dopisne seje in 4. izredne seje - gradivo

2. Seznanitev občinskega sveta z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2023 ter sprejem Sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in Enote vrtca Žabica za leto 2023

Uvodna obrazložitev in sklep

Prošnja za soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2023

Letno poročilo Osnovne šole Trzin za leto 2023

3. Seznanitev s pričetkom priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Trzin

Seznanitev s pričetkom priprave Občinske celostne prometne strategije OT - gradivo

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu - skrajšani postopek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka - gradivo

6. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2024 - krajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2024

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2024 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2024 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2024-2027

Obrazložitve Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2024

7. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024 in Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za leto 2024 in 2025 - gradivo

8. Razširitev dnevnega reda: Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata odgovorni urednici glasila Občine Trzin Odsev

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata odgovorni urednici - gradivo

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, k 2. točki dnevnega reda,
  • predstavniki podjetja PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., k 3. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani Občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0006/2024-1
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                         Peter LOŽAR