Naslednja seja - 3 redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 - uradno prečiščeno besedilo)  

SKLICUJEM
3. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

seja bo v sredo, 15. februarja 2023, ob 17. uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška cesta 22, Trzin

po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Vabilo

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 1. 2023

Potrditev zapisnika 2. redne seje - gradivo

2. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica - gradivo

Priloga

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2023 v Občini Trzin

Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2023 - gradivo

5. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin - gradivo

6. Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2023-2026

Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2023-2026 - gradivo

7. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2023

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2023 - gradivo

8. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2023

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2023 - gradivo

9. Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2023

Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2023 - gradivo

10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin

Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin-gradivo

Priloga

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, k 2. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0007/2023-2
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR