Naslednja seja - 8. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 - uradno prečiščeno besedilo)  

SKLICUJEM
8. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

seja bo v sredo, 6. decembra 2023, ob 17. uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška cesta 22, Trzin

po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Vabilo

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 25. 10. 2023

Zapisnik 7. redne seje, z dne 25. 10. 2023

2. Kratek postopek Četrtih (4) sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (4SD OPN Trzin), uvedba kataloga k 99. členu za EUP NT-18

Uvodna obrazložitev in sklep

Elaborat Četrtih (4) sprememb in dopolnitev OPN OT - izvedbeni del

Čistopis odloka z vidnimi spremembami in dopolnitvami

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2024 v Občini Trzin

Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2024 - gradivo

5. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse - gradivo

6. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2024 in leto 2025 - druga obravnava

Uvodna obrazložitev, sklep (2024 in 2025) in odlok (2024 in 2025)

Proračun Občine Trzin za leto 2024 in 2025 - splošni del

Proračun Občine Trzin za leto 2024 in 2025 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2024-2027

Načrt razvojnih programov 2025-2028

Obrazložitev proračuna za leto 2024

Obrazložitev proračuna za leto 2025

Priloge

7. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025

Uvodna obrazložitev in sklep (2024 in 2025)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025

Grafične priloge

8. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2024 in leto 2025

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2024 in leto 2025 - gradivo

9. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2024

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2024 - gradivo

10. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2024

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2024 - gradivo

11. Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2024

Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2024 - gradivo

12. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru nad izračunom cene programa vrtca

Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru nad izračunom cene programa vrtca - gradivo

13. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov SPVCP in članov SVUJD - gradivo

Priloge

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • Sinan MIHELČIČ, Fakulteta za arhitekturo, k 2. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani Občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0018/2023-3
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR