Naslednja seja - 26. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20)

SKLICUJEM
26. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 15. junija 2022, ob 17. uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška cesta 22, Trzin

Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 20. 4. 2022

Zapisnik 25. redne seje, z dne 20. 4. 2022

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Kratek postopek Tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (3SD OPN TRZIN) in tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora iz Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin

Uvodna obrazložitev in sklep

Elaborat 3SD OPN Trzin - kratek postopek

Elaborat - Tehnična posodobitev PNRP OPN Trzin

4. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2021

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK za leto 2021

5. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2021

Gradivo

6. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2021

Gradivo

7. Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin

Gradivo

8. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023

Gradivo

Priloga - skica

9. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - druga obravnava

Gradivo

10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Gradivo

11. Sklep o seznanitvi občinskega sveta z Ugotovitvenim sklepom o prenehnju funkcije podžupana Občine Trzin na podlagi zakona

Gradivo

Priloga - ugotovitveni sklep

12. Sklep o sofinanciranju stalnih spremljevalcev učencema s posebnimi potrebami

Gradivo

Priloga - prošnja

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0003/2022-2
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR