Naslednja seja - 10. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 11/14 - popr., 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 - uradno prečiščeno besedilo)  

SKLICUJEM
10. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

seja bo v sredo, 17. aprila 2024, ob 17. uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška cesta 22, Trzin

po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Vabilo

Dnevni red

1. Potrditev zapisnikov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 7. 2. 2024 in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 6. do 8. 3. 2024

Potrditev zapisnikov 9. redne in 2. dopisne seje - gradivo

2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2023 ter Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Uvodna obrazložitev in sklepi

Dopis Doma počitka Mengeš

Letno poročilo o izvajanju pomoči na domu za leto 2023

Letno poročilo CAT za leto 2023

Predlog cene za pomoč družini na domu za leto 2024

3. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod za leto 2023 in Predlog cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2024

Uvodna obrazložitev in sklepi

Poročilo CSD o delu za leto 2023

Predlog cene za socialno varstveno storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora NT-17 SNUGOVEC-JUG - druga obravnava

Uvodna obrazložitev, sklepi in predlog odloka

Priloge - tekstualni del

Priloge - grafični del

Priloge - spremljajoče gradivo

5. Kratek postopek četrtih (4) sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (4SD OPN Trzin), uvedba kataloga k 99. členu za EUP NT-18

Uvodna obrazložitev, sklepi in predlog odloka

Priloga: Stališča do pripomb javnosti

Priloga: Elaborat četrtih (4) sprememb in dopolnitev OPN OT - izvedbeni del

Priloga: Katalog urejanja k 99. členu za EUP NT-18 OPN Trzin

Priloga: Odlok o 4SD OPN - neuradno prečiščeno besedilo z označenimi spremembami

6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
7. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2023

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih

8. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinski inšpektorat in redarstvo" za leto 2023

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo skupne občinske uprave za leto 2023

Zaključni račun skupne občinske uprave za leto 2023

Posebni del ZR

9. Poročilo odgovorne urednice občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove v letu 2023

Poročilo odgovorne urednice o uresničevanju programske zasnove glasila - gradivo

10. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2023 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2023

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2023 - splošni del

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2023 - posebni del

Načrt razvojnih programov

Letno poročilo Občine Trzin za leto 2023 - 1. del

Letno poročilo Občine Trzin za leto 2023 - 2. del

Posebne priloge

11. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2024

Uvodna obrazložitev in sklep

12. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2024 in Seznanitev s končnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin

Seznanitev z Letnim programom dela NO OT za leto 2024 in končnimi poročili - gradivo

13. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin

Pravilnik o spremembi Pravilnika - gradivo

14. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata skupni predstavnici občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale in imenovanje nadomestnega predstavnika/nadomestne predstavnice za preostanek mandatne dobe

Uvodna obrazložitev in sklep

Priloga - sklep

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • Lidija KRIVEC FUGGER, direktorica Doma počitka Mengeš, k 2. točki dnevnega reda,
  • Andreja RIHTER, direktorica Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, k 3. točki dnevnega reda,
  • Tina ŽVEGELJ, AS Teprom d.o.o., k 4. točki dnevnega reda,
  • Sinan MIHELČIČ, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, k 5. točki dnevnega reda,
  • Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, k 8. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani Občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0003/2024-3
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR