Prostorski načrti v pripravi - Ponovna javna razgrnitev


Datum objave:
30.05.2018
Datum zaključka:
29.06.2018
Status:
Zaključen

PONOVNA JAVNA RAZGRNITEV Odloka o spremembah o Strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški del Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (izvedbeni del) Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin

JAVNO NAZNANILO

Obrazec za pripombe

 

TEKSTUALNI DEL

Odlok o spremembah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški del

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin – izvedbeni del (čistopis), Pripombe in predlogi na izvedbeni del se podajo k čistopisu odloka

Tabele k odloku

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin – izvedbeni del (amandmajska oblika)

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin – izvedbeni del (z označenimi spremembami)

 

GRAFIČNE KARTE Kartografski del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – SD OPN 2 – strateški in izvedbeni del

STRATEŠKI DEL

Karta 1: Zasnova prostorskega razvoj Karta 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture Karta 3: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo s prikazom okvirnih območij naselij, razpršene poselitve in razpršene gradnj Karta 4: Usmeritve za razvoj v krajini Karta 5: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč Karta 6: Okvirna območja naselij

IZVEDBENI DEL

Karta 1.1: Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste Karta 1.2: Pregledna karta delov naselij Občine Trzin z okrajšavami imen EUP Karta 2: Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture Karta 3: Prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev Karta 4: Prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture Karta 5: Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN Karta 6: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za EUP CT-13 v OIC Trzin

Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (povezava na PISO)

 

OKOLJSKO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO za Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Trzin

Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja

Grafične priloge (območje plana in namenska raba)

Dopolnitev okoljskega poročila in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja na podlagi spremembe OPN

 

PRILOGE

Povzetek za javnost

Obrazložitev OPN ter Seznam presojanih pobud september 2015 in november 2016

Pripombe in predlogi občanov glede umeščanja pokopališča, podanimi v času javne razgrnitve 2SD OPN

Sklep Občinskega sveta Občine Trzin (URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 6/2018, 21.05.2018)

Vpogled v ostale priloge in strokovne podlage je možen na kraju javne razgrnitve, v prostorih Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, v času kot je določen v javnem naznanilu.