Namere - Namera za sklenitev neposredne pogodbe


Datum objave:
04.01.2023
Datum zaključka:
24.01.2023 do 00:00
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin objavlja

 NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Opis predmeta neposredne pogodbe:

Nepremičnine:

  • št. 1177/1, k.o. 1961 Trzin, stavbno zemljišče, 1083 m2, delež 1/900;
  • št. 1176/3, k.o. 1961 Trzin, stavbno zemljišče, gozdno zemljišče, vodne površine, 4336 m2, delež 1/1800;
  • št. 1176/8, k.o. 1961 Trzin, gozdno zemljišče, 765 m2, delež 1/1800;
  • št. 1176/12, k.o. 1961 Trzin, stavbno zemljišče, 3626 m2, delež 1/1800.

Deleži nepremičnin se prodajajo v kompletu.

Rok za prejem izjave o interesu:

torek, 24. 1. 2023

Oblika in pogoji pod katerimi se predloži izjava o interesu:

Izjava naj bo pisna, vsebovati mora vse navedene sestavine.

Sestavine izjave:

- navedba nepremičnine, ki jo želi predlagatelj kupiti,

- višina cene, ki jo je predlagatelj pripravljen plačati,

- ime, priimek/ime podjetja predlagatelja,

- naslov/sedež podjetja predlagatelja,

- davčno številko/identifikacijsko številko za DDV predlagatelja,

- EMŠO/matično številko predlagatelja,

- kontaktno številko predlagatelja,

- e-mail naslov predlagatelja.

Določilo najnižje ponudbene cene:

Najnižja ponudbena cena brez pripadajočega davka znaša 678,45 EUR.

Ostala določila:

  • potrdilo Občine Trzin o neuveljavljanju predkupne pravice ni potrebno, ker je prodajalec Občina,
  • po prejemu vseh ponudb, če bo zainteresiranih oseb več, se bodo s predlagatelji opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla,
  • ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, je dolžan plačati kupnino v 15. dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Trzin, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo kupnine se izvede na TRR Občine Trzin št. 0138 6010 0001 846, odprt pri UJP sklic na 00 dd-mm-llll s pripisom »plačilo kupnine za nakup nepremičnine« ter navedbo parc. št. nepremičnine, ki je predmet nakupa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe,
  • upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

Kontaktna oseba za informacije o nepremičninah:

Aleksander Ilić

Izjava o zainteresiranosti!