Prostorski načrti v pripravi - STALIŠČA DO PRIPOMB: Kratek postopek 4SD OPN za EUP NT-18


Datum objave:
02.04.2024
Status:
Veljaven

3500-0003/2021-83

STALIŠČA DO PRIPOMB: Kratek postopek 4SD OPN za EUP NT-18

Stališča do pripomb javnosti k Četrtim spremembam in dopolnitvam Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del za enoto urejanja prostora NT-18

Gradivo Četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trzin – izvedbeni del (4SD OPN) je bilo javno objavljeno v času od petka, 8. decembra 2023 do srede, 3. januarja 2024 in v digitalni obliki na spletnih straneh občine ter na vpogled na sedežu občine. V sredo 13. decembra 2023 je bila v dvorani Doma zaščite in reševanja v Trzinu izvedena tudi javna predstavitev gradiva.

V času javne objave je imela javnost možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo pismeno, ustno in elektronsko.

Predlogi in pripombe iz razgrnitve in razprave so del spisa, ki ga hrani Občina Trzin. V tem gradivu so v skrajšani obliki povzete vse podane pripombe in predlogi javnosti ter podana pojasnila in stališča do pripomb. Na podlagi sprejetih stališč pripomb javnosti občina pripravi predlog izvedbenega akta v skladu s 125. členom ZUreP-3.