Prostorski načrti v pripravi - STALIŠČA DO PRIPOMB: Tehnična posodobitev in kratek postopek 3SD OPN


Datum objave:
14.09.2022
Status:
Veljaven

3500-0004/2022-67

STALIŠČA DO PRIPOMB: Tehnična posodobitev in kratek postopek 3SD OPN

Stališča do pripomb javnosti k tretjim spremembam in dopolnitvam Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del in k tehnični posodobitvi prikaza namenske rabe prostora iz Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin

Gradivo Tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trzin – izvedbeni del (3SD OPN) in Tehnične posodobitve prikaza namenske rabe prostora iz Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin je bilo javno objavljeno v času od 26. 8. do vključno 12. 9. 2022 in v digitalni obliki na spletnih straneh občine in PISO ter na vpogled na sedežu občine.

V času javne objave je imela javnost možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo pismeno, ustno in elektronsko. Na razgrnjeno gradivo je bila s strani zainteresirane javnosti podana ena pripomba in s strani Občine Trzin en predlog k dodatni odpravi nejasnosti.

Predlogi in pripombe iz razgrnitve in razprave so arhivirani na občini Trzin. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb javnosti občina pripravi predlog izvedbenega akta v skladu s 125. in 142. členom ZUreP-3.

Sklep župana o potrditvi stališč do pripomb

Stališča do pripomb