Prostorski načrti v pripravi - Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO


Datum objave:
28.03.2018
Datum zaključka:
30.04.2018
Status:
Zaključen

Javna razgrnitev

- Odloka o spremembah o Strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin

- Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški del

- Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (izvedbeni del)

- Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin

JAVNO NAZNANILO

Obrazec za pripombe

 

TEKSTUALNI DEL

 (pripombe in predlogi na izvedbeni del se podajo k čistopisu odloka)

 

GRAFIČNE KARTE

 

STRATEŠKI DEL

 • Karta 1: Zasnova prostorskega razvoj
 • Karta 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture
 • Karta 3: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo s prikazom okvirnih območij naselij, razpršene poselitve in razpršene gradnj
 • Karta 4: Usmeritve za razvoj v krajini
 • Karta 5: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
 • Karta 6: Okvirna območja naselij

 

IZVEDBENI DEL

 • Karta 1.1: Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
 • Karta 1.2: Pregledna karta delov naselij Občine Trzin z okrajšavami imen EUP
 • Karta 2: Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
 • Karta 3: Prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev
 • Karta 4: Prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture
 • Karta 5: Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN
 • Karta 6: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za EUP CT-13 v OIC Trzin

 

 

OKOLJSKO POROČILO – 3. del

PRILOGE

 

Vpogled v ostale priloge in strokovne podlage je možen na kraju javne razgrnitve, v prostorih Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, v času kot je določen v javnem naznanilu.