Razpisi in objave


Namere - Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup


Datum objave:
21.03.2018
Datum zaključka:
11.04.2018
Status:
Zaključen

Skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

Občina Trzin objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v zakup:

  • Nepremičnina parc. št. 1260/1, k. o. 1961- Trzin
  • Nepremičnina parc. št.1244/146, k.o. 1961 Trzin