Razpisi in objave


Namere - Namera o ustanovitvi služnosti na podlagi neposredne pogodbe


Datum objave:
19.02.2018
Datum zaključka:
07.03.2018
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014)

Občina Trzin objavlja namero o ustanovitvi služnosti na podlagi neposredne pogodbe:

  • na delu nepremičnine parc. št. 1244/177 k. o. 1961- Trzin,
  • na delu nepremičnine parc. št. 1244/477 k. o. 1961- Trzin.