Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trzin (v nadaljevanju KMVVI) v skladu s pozivom Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov in sklepom sprejetim na 3. dopisni seji, dne 13. septembra 2023, objavlja

JAVNI POZIV

za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper delo policistov 

MNZ je na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije ZNPpol (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19, 153/21 – odl. US) pozval občine k posredovanju predlogov kandidatov za predstavnike javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov. V skladu z dopisom MNZ predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom policistov na regionalni ravni, na predlog lokalne skupnosti z območja posamezne policijske uprave, imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve. Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev občine po določenem ključu, ki se določi s pozivom MNZ. Občina Trzin spada v kategorijo do 20.000 prebivalcev in predlaga enega predstavnika. Mandat traja 4 leta.

Predlagani kandidat mora biti polnoletni državljan Republike Slovenije, ki:

  1. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti;
  2. ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti;
  3. ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke.

Za predstavnika javnosti se pričakuje:

  • da ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov;
  • da aktivno obvlada slovenski jezik in
  • je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb oziroma v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje soobčanov, ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.

Predloge oddajte v zaprti ovojnici z opombo »NE ODPIRAJ – Javni poziv – Reševanje pritožb zoper delo policistov« in sicer najpozneje do torka, 26. 9. 2023, do 13. ure na naslov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Kandidaturi je potrebno priložiti soglasje kandidata, ki ga lahko najdete na spletni strani Občine Trzin www.trzin.si/sl/, kjer je pod aktualno objavljen javni poziv.

Vse navedbe v moški slovnični obliki veljajo tudi za žensko slovnično obliko.

Številka zadeve: 900-0009/2022-56

Datum: 13. 9. 2023

                                                                                                                           predsednica Komisije za mandatna vprašanja,

                                                                                                                                         volitve in imenovanja

                                                                                                                                             Nuša Repše, l.r.