Do nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti so upravičene:

  • osebe, katerih nepremičnine, v katerih so ob poplavah in plazovih dejansko prebivali, so zaradi poplav in plazov uničene ali huje poškodovane, tako da bivanje v njih ni mogoče in je za njihovo obnovo ter ponovno vselitev potreben daljši čas ter
  • po poplavah in plazovih (skupaj s člani svojih gospodinjstev) začasno bivajo v drugi stanovanjski enoti, z uporabo katere nastajajo stroški bivanja.

O dodelitvi nadomestila za stroške bivanja odloča občina stalnega prebivališča prosilca za nadomestilo za stroške bivanja, ki dodeljeni znesek tudi izplačuje upravičencu. Do nadomestila za stroške bivanja ni upravičena oseba, ki živi v drugi stanovanjski enoti v njeni lasti ali v lasti oseb, ki živijo v istem gospodinjstvu. 

Višina pavšalnega nadomestila

  • za 1- in 2-člansko gospodinjstvo: 150 evrov,
  • za 3- in 4-člansko gospodinjstvo: 200 eurov
  • za 5- in več člansko gospodinjstvo: 250 eurov.

Upravičena oseba in člani njenega gospodinjstva so skupaj upravičeni do enega nadomestila za stroške bivanja. Nadomestilo se upravičeni osebi izplačuje mesečno, od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. 

Nadomestilo se dodeli: 

  • za čas začasnega bivanja upravičene osebe in članov njenega gospodinjstva v drugi stanovanjski enoti, vendar
  • največ za eno leto, z možnostjo podaljšanja za največ eno leto.

Upravičena oseba je dolžna o prenehanju začasnega bivanja v drugi stanovanjski enoti obvestiti občino, ki je odločila o dodelitvi nadomestila za stroške bivanja, v roku desetih dni po prenehanju začasnega bivanja.

Vloga je dostopna v priponki. Vlagatelj vlogo lahko odda na vložišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin v času uradnih ur, po pošti ali preko e-naslova: info@trzin.si.

Rok za vložitev vloge: najkasneje do 2. junija 2024.