Občina Trzin (občinski svet, župan, uprava) začenja postopek za pripravo in sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu - izvedbeni del. V skladu s tem občina obvešča občanke in občane ter lastnike gospodarskih družb, da še lahko vložijo pobude in predloge za spremembe in dopolnitve navedenega akta, na primer predloge za spremembe namembnosti zemljišč, za dopolnitev dopuščenih dejavnosti po posameznih enotah urejanja prostora ipd. Občina bo vse predloge in pobude, ki bodo prispeli na občino pred Novim letom 2014, proučila in vse, ki bodo skladni s Strategijo prostorskega razvoja Občine Trzin tudi upoštevala in vključila v Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o OPN Občine Trzin.