1. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 7. 12. 2022

DNEVNI RED SEJE:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta;
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta;
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;
6. Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor;
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.