10. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 4. 2024

DNEVNI RED 10. redne seje občinskega sveta:
1. Potrditev zapisnikov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 7. 2. 2024 in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 6. do 8. 3. 2024;
2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2023 ter Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«;
3. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod za leto 2023 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2024«;
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora NT-17 SNUGOVEC – JUG - druga obravnava;
5. Kratek postopek četrtih (4) sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (4SD OPN Trzin), uvedba kataloga k 99. členu za EUP NT-18;
6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
7. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2023;
8. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2023;
9. Poročilo odgovorne urednice občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila v letu 2023;
10. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2023 – skrajšani postopek;
11. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2024;
12. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2024 in Seznanitev s končnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin;
13. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin;
14. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata skupni predstavnici občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale in imenovanje nadomestnega predstavnika/nadomestne predstavnice za preostanek mandatne dobe.