11. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 19. 6. 2024

DNEVNI RED 11. redne seje občinskega sveta:
1. Potrditev zapisnikov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 4. 2024; 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 9. do 11. 4. 2024 ter 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 22. 5. 2024;
2. Seznanitev občinskega sveta z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2023 ter sprejem Sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in Enote vrtca Žabica za leto 2023;
3. Seznanitev s pričetkom priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Trzin;
4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu - skrajšani postopek;
6. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2024 – skrajšani postopek;
7. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024 in Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025;
8. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata odgovorni urednici glasila Občine Trzin Odsev.
9. Sprememba Cenika glasila Občine Trzin Odsev