3. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15. 2. 2023

DNEVNI RED 3. redne seje občinskega sveta:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 1. 2023;
2. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica;
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
4. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2023 v Občini Trzin;
5. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;
6. Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2023-2026;
7. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2023;
8. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2023;
9. Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2023;
10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin;
11. Spremembe Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 in dodatna sklepa.