4. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 19. 4. 2023

DNEVNI RED 4. redne seje občinskega sveta:
1. Potrditev zapisnikov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15. 2. 2023 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 21. 3. 2023;
2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod za leto 2022 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2023«;
3. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2022 ter Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«;
4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
5. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči;
6. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin;
7. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2022;
8. Obvezna razlaga 20. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. v. Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20, 11/20, 14/20, 5/21, 16/22 in 18/22);
9. Obvezna razlaga 56. točke 3. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. v. Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20, 11/20, 14/20, 5/21, 16/22 in 18/22);
10. Obvezna razlaga 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. v. Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20, 11/20, 14/20, 5/21, 16/22 in 18/22);
11. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2022;
12. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila v letu 2022;
13. Sprememba Cenika glasila Občine Trzin Odsev;
14. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2022 – skrajšani postopek;
15. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2023 – skrajšani postopek;
16. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023;
17. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2023;
18. Volitve in imenovanja:
18.1 Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika ter članov in namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin in
18.2 Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod;
19. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2023;
20. Pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla – realizacija nakupa pritličja v CIH in parkirnih mest.