7. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 25. 10. 2023

DNEVNI RED 7. redne seje občinskega sveta:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 27. 9. 2023;
2. Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje komunalne odpadne vode in
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
4. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Vzpostavitev zdravstvenih ambulant«;
5. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora NT-17 SNUGOVEC – JUG, dopolnjen osnutek, prva obravnava;
7. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2023 – skrajšani postopek;
8. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2024 in leto 2025 – prva obravnava;
9. Sklep o imenovanju skupnega predstavnika občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.