8. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 6. 12. 2023

DNEVNI RED 8. redne seje občinskega sveta:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 25. 10. 2023;
2. Kratek postopek Četrtih (4) sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (4SD OPN Trzin), uvedba kataloga k 99. členu za EUP NT-18;
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
4. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2024 v Občini Trzin;
5. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;
6. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2024 in leto 2025 – druga obravnava;
7. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025;
8. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2024 in leto 2025;
9. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2024;
10. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2024;
11. Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2024;
12. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru nad izračunom cene programa vrtca;
13. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin.