9. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 7. 2. 2024

DNEVNI RED 9. redne seje občinskega sveta:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 6. 12. 2023;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Obvezna razlaga prvega odstavka 23. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20, 11/20, 14/20, 5/21, 16/22, 18/22 in 11/23);
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin - skrajšani postopek;
5. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
6. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Orientacijskemu klubu Trzin za leto 2022;
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin;
8. Volitve in imenovanja: Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
9. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025;
10. Novelacija Investicijskega programa št. 2 Večnamenska športna dvorana Trzin.