28. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 27. redne seje, z dne 29.01.2014

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
28. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 12. marca 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 27. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Spremembe Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin (popravek)

Gradivo

2. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2013

Gradivo

Poročilo

3. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2013

Gradivo

Poročilo

4. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2013

Gradivo

Poročilo

Priloge

5. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2014

Gradivo

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2013

Gradivo

7. Seznanitev s končnimi poročili Nadzornega odbora

Gradivo

8. Predlog Statuta Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

9. Odlok o določitvi volilne enote v Občini Trzin - prva obravnava

Gradivo

10. Predlog sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Priloga

11. Imenovanje predstavnika Občine Trzin v Svet zavoda Medobčinskega muzeja Kamnik

Gradivo

Priloga

12. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.